Namba - Osaka, Japan
       
     
JR Rail, Tokyo Japan
       
     
Shinjuku - Tokyo, Japan
       
     
Namba - Osaka, Japan
       
     
Namba - Osaka, Japan
JR Rail, Tokyo Japan
       
     
JR Rail, Tokyo Japan
Shinjuku - Tokyo, Japan
       
     
Shinjuku - Tokyo, Japan